Presentació de les obres del 14 al 18 de gener de 10.00 a 14.00 hores a l’Institut Municipal de Cultura

(Plaça de la Cultura 4 de Meliana)

BASES:

 

1. Podran concursar-hi tots els i les artistes que així ho desitgen sense distinció de nacionalitat.

 

2. Cada artista podrà presentar-hi una única obra, la tècnica i la tendència de la qual serà lliure.

 

3. Encara que les dimensions de les obres són de lliure elecció, es recomana un màxim de 200 x 200 cm i un mínim de 50 x 50 cm.

 

4. L’obra premiada i els drets de reproducció passaran a ser propietat de l’Institut Municipal de Cultura de Meliana (IMC). L’IMC, a més, també podrà adquirir les obres que considere, encara que no hagen estat premiades, sempre que els i les artistes hi estiguen d’acord.

 

5. Es lliurarà un premi únic de 4.500 € no fraccionable, del qual es deduirà la retenció d’IRPF corresponent.

 

6. Les obres s’hauran de lliurar a l’Institut Municipal de Cultura de Meliana, plaça de la Cultura, 4, CP 46133 de Meliana, de 10 a 14 hores i des del dilluns 14 fins al divendres 18 de gener de 2019. Els gastos ocasionats per la tramesa de les obres hauran d’anar a càrrec de cada autor o autora.

 

7. Al dors o en un lloc no visible de l’obra, s’haurà de col·locar una de les tres fitxes d’inscripció que s’haurà d’emplenar amb les dades de l’obra i de l’autor, i que es poden descarregar del web <www.imcmeliana.com>. Les altres dos fitxes s’hauran de lliurar a l’IMC per segellar-les en presentar l’obra.

 

8. L’IMC no es farà responsable de les pèrdues o dels deterioraments que puguen patir les obres, no obstant això, hi dedicarà la màxima atenció possible.

 

9. L’exposició amb les obres seleccionades s’inaugurarà el divendres 1 de febrer de 2019, a les 19.00 hores, moment en què s’anunciarà la decisió del jurat i es lliurarà el premi. L’exposició estarà oberta al públic, amb l’horari de visites que es detallarà, fins el 28  de febrer, a la Sala d’Exposicions de l’IMC.

 

10. La composició del jurat qualificador es farà saber en el moment adequat. La seua decisió serà inapel·lable. El jurat es reserva la facultat d’interpretar estes bases en cas de dubte.

 

11. Del 4 al 8 de març, es podran retirar les obres mitjançant la presentació del rebut corresponent, de 10 a 14 hores, a l’Institut Municipal de Cultura de Meliana.

 

12. Totes les obres que, en el termini esmentat en l’apartat anterior, no s’hagen retirat, s’emmagatzemaran durant un termini màxim d’un mes. Els i les artistes que després d’este període no hagen retirat les obres perdran el dret a reclamar-les i serà l'IMC l’entitat que en decidirà el destí.

 

13. La participació en esta Biennal suposarà la total acceptació d’estes bases.

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.