L'INSTITUT MUNICIPAL

DE CULTURA DE MELIANA

L'IMC és l'òrgan de dinamització cultural de Meliana i treballa per la vertebració social de la ciutadania, rendibilitzant els recursos, amb l'objectiu d'augmentar la qualitat de vida de la població, per mitjà de la democratització de la cultura.

 

L’oferta cultural de l'IMC ha de partir de la memòria col·lectiva actualitzada de Meliana. En esta oferta serà fonamental la presència de les arts, de la ciència i del debat, tot fomentant la investigació, la creació, la formació i la difusió en tots els àmbits d’actuació, així com el respecte pel medi ambient.

 

La programació cultural ha d’anar dirigida, fonamentalment, a la ciutadania de Meliana, però sense deixar de tindre una clara visió de conjunt i sempre tenint en compte que ens adrecem a un públic divers, format per persones diferents amb un ampli ventall de necessitats culturals. L'Institut Municipal de Cultura entén la dinamització cultural des de la participació, és a dir, com a catalitzador de les ofertes dels diferents sectors: associatiu, privat i municipal, amb una clara visió de futur, i sempre des d’una perspectiva de qualitat en la prestació del servici.

Portal de la Transparència

- 2016 Contractació administrativa (xml)

Perfil de Contractant

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions de l'IMC de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

 

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual de l'IMC trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

LICITACIONS:

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.