Premi Literari Infantil de Meliana

PLIM

BASES XIX PREMI DE LITERATURA INFANTIL DE MELIANA

 

1. Aquestes bases tenen com a finalitat regular la concessió del Premi de Literatura Infantil de Meliana (PLIM) en la seua edició XIX, convocat per l’Institut Municipal de Cultura (IMC) de Meliana.

 

2. Al present premi es podran presentar les persones físiques majors d’edat, sense distinció de nacionalitat.

 

3. Se n’exclouran les persones que hagen obtingut el premi respectiu en l’edició immediata anterior.

 

4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites, escrites en valencià i adequades per a lectors infantils d’entre els 9 i els 12 anys. No es consideraran originals i inèdites les traduccions o adaptacions d’altres obres.

 

5. Cada concursant podrà presentar-hi una sola obra, que podrà ser de narrativa infantil o de poesia infantil.

 

6. Pel que fa a l’obra de narrativa infantil, s’ha de presentar mecanografiada en lletra Times New Roman, cos 12 a espai i mig (35 línies impreses per una sola cara), amb una extensió mínima de 20 fulls de grandària DIN A4 i màxima de 30.

 

7. Pel que fa a l’obra de poesia infantil, haurà de tindre un mínim de 20 poemes i un màxim de 30, amb una extensió entre 250 i 400 versos, mecanografiats en lletra Times New Roman, cos 12 a espai i mig en fulls grandària DIN A4.

 

8. Per al lliurament presencial o per correu certificat: caldrà presentar tres exemplars dels originals impresos, amb les pàgines numerades i en perfectes condicions de lectura. Totes les obres es presentaran amb pseudònim, i caldrà adjuntar-hi una plica tancada. A l’exterior de la plica constarà el pseudònim i el títol de l’obra, i a l’interior les dades de l’autor/a, cognoms i nom, telèfon i adreça, a més d’una fotocòpia del DNI, NIE o passaport. La plica només s’obrirà en el cas que resulte l’obra guanyadora. Els treballs hauran de dirigir-se a l’Institut Municipal de Cultura, plaça de la Cultura, 4, 46133, fent constar al sobre “Premi de Literatura Infantil de Meliana”. Horari: de 10 a 14 h.

 

9. Per al lliurament per correu electrònic: caldrà enviar un correu electrònic a l’adreçaplim@imcmeliana.com. En aquest correu electrònic hi haurà d’haver adjunts tres arxius en format PDF. Un correspondrà a l’obra amb pseudònim, l’altre a les dades de l’autor/a, cognoms nom, telèfon i adreça, i el tercer al DNI, NIE o passaport escanejat. Quedarà automàticament exclosa de la convocatòria qualsevol documentació que no es presente per les vies reglamentades en aquestes bases.

 

10. El termini de presentació d’obres serà el dia 15 de setembre de 2019. El correu electrònic plim@imcmeliana.com es desactivarà a les 23:59 h d’aquest dia.

 

11. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà el trofeu d’aquest premi, així com l’import de la dotació econòmica consistent en 2.000 €. El premi no és una bestreta dels drets d’autor de l'edició comercial del llibre. El guanyador o guanyadora podrà ser proposat com a membre del jurat en la següent edició.

 

12. El premi s’atorgarà a una única obra. L’import del premi estarà subjecte a la retenció legal que siga procedent i a la resta de normativa fiscal vigent en el moment del lliurament. El pagament es realitzarà per mitjà de transferència bancària.

 

13. L’obra premiada serà publicada per Andana Editorial.

 

14. L’obra presentada a aquesta edició no podrà concórrer a cap altre premi mentre no es faça públic el veredicte del jurat.

 

15. El jurat que valorarà les obres presentades en aquesta edició estarà integrat pels components següents: Josep Vicent Galan Rodrigo, Maria Jesús Bolta Bronchú i Ricard Peris Ferris.

 

16. El premi podrà quedar desert.

 

17. La decisió del jurat serà inapel·lable i es reservarà la facultat d’interpretar les bases en cas de dubte.

 

18. L’anunci de la decisió del jurat i el lliurament del premi tindrà lloc el dia 17 de novembre de 2019 i coincidirà amb la presentació del conte premiat en la XVIII edició del Premi de Literatura Infantil de Meliana.

 

19. Les obres presentades en suport de paper no premiades podran ser retirades personalment pels seus autors/es, o persona degudament autoritzada i acreditada, en el termini d’un mes natural a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Per a fer-ho, caldrà presentar-hi el rebut atorgat per l’IMC en el moment de presentació dels originals o bé el resguard de l’enviament de l’oficina de correus corresponent.

 

20. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 

Casa de la Cultura

Ajuntament
de Meliana

Institut Municipal
de Cultura

Conservatori Municipal

Centre Cultural Rausell

Plaça de la Cultura 4

46133 Meliana

96 149 60 70

c/ de Sant Antoni

46133 Meliana

96 149 61 35

c/ de José María Rausell

46133 Meliana

Plaça Major, 1

46133 Meliana

96 149 00 65

c/ de Manyans

46133 Meliana

96 148 05 63

Contacta amb nosaltres:

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.